ઉપગ્રહની વધતી સંખ્યા ભવિષ્યમાં કેટલું નુકશાન કરશે ? ચોંકાવનારો રિપોર્ટ આવ્યો સામે…

આપના મોબાઈલ, ટી.વી., જહાજ, ટ્રાન્સપોર્ટ, ઈન્ટરનેટ સહિતના કામકાજ પાછળ મહત્વની વસ્તુ હોય છે સેટેલાઈટ (Satellite). હાલમાં સેટેલાઈટની સંખ્યા જડપથી વધી...

Read more