જેતસીભાઈ ગ્રામશિલ્પી

કવિ અને કવિતા- સંપાદક: જેતસીભાઈ ગ્રામશિલ્પી- કવિ: ગૌતમ રાઠોડ

કવિ અને કવિતા સંપાદક: જેતસીભાઈ ગ્રામશિલ્પી કવિ પરિચય કવિ નામ: ગૌતમ રાઠોડ પૂરૂં નામ: ગૌતમકુમાર કાંતિલાલ રાઠોડ જન્મ તારીખ: ૧૪/૦૪/૧૯૭૭...

Read more

કવિ અને કવિતા, સંપાદક: જેતસીભાઈ ગ્રામશિલ્પી, કવિ: વિજય બી. પારેગી

કવિ પરિચય કવિ નામ: વિજય બી. પારેગી પૂરૂં નામ: વિજયકુમાર ભીખાભાઈ પારેગી જન્મ તારીખ: ૦૧/૦૬/૧૯૮૬ અભ્યાસ: એમ.એ., બી.ઍડ્. વ્યવસાય: શિક્ષક...

Read more

કવિ અને કવિતા

સંપાદક: જેતસીભાઈ ગ્રામશિલ્પી કવિ નામ: જિગર જોશી 'પ્રેમ'પૂરૂં નામ: જિગર મધુકાન્તભાઈ જોશીજન્મ તારીખ: ૧૪/૦૪/૧૯૮૫અભ્યાસ: બી.કોમ., એમ.એસ.ડબલ્યુ.વ્યવસાય: સરકારી નોકરી, જીવનકલા ફાઉન્ડેશનમાં...

Read more